حوادث ناشی از ترکیدن لاستیک

چنانچه تایر ناگهان دچار پنچری شود، این مواد همیشه بعوان پشتوانه تایر از خروج ناگهانی باد جلوگیری میکنند و این یکی از مزایای آن است، یعنی اگر میزان پنچری به حدی باشد که این مواد نتوانند مانع خروج باد شوند ادامه مطلب