امتیاز صادراتی این محصول

این محصول دارای پیمان ارزی 9 دلار است، یعنی با صدور هر بطری آن به خارج کشور می‌توان محصولی معادل 9 دلار وارد کشور کرد، بنابراین از نظر صادرات نیز بسیار با ارزش است.

تاکنون کشورهای روسیه (کمپانی ذیل مسکو)، ترکیه، آسیای میانه، قزاقستان و ترکمنستان و کانادا و استرالیا از این مواد استفاده نموده‌اند.